Trang chủ»Thông tin cổ đông»Ban điều hành

Ban điều hành

Ông Nguyễn Đức Long - Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/02/1988
Nơi sinh: Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Điện tử viễn thông
Quá trình công tác: Quá trình công tác tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC:
  04/2013 - 05/2014: Công tác tại Phòng Kỹ thuật - Giải pháp - Sản phẩm thuộc Trung tâm Kinh doanh
  05/2014 - 06/2015: Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật – Giải pháp – Sản phẩm
  06/2015 - 03/2016: Quyền giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển
  03/2016 - 10/2020: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển
  11/2020 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần