Trang chủ»Trash

Trash

Ông Hồ Lê Nhật Hoan - Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Ngày sinh: 07/07/1966
Nơi sinh: Bến Tre
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông
Quá trình công tác: 2000 - 2007: Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Thuật VDI - Thành viên sáng lập Công ty Cổ phần Kỹ Thuật VDI.
2007 - 04/2011: Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp.
  Quá trình công tác tại VTC:  
  1999 - 2000: Phó phòng Nghiên cứu phát triển
  05/2011 - 04/2014: Thành viên HĐQT Công ty
Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp
  05/2014 - 09/2016: Thành viên HĐQT Công ty
Phó Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp
  10/2016 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty
Thành viên HĐTV Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐTV Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh (STID)
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp
 Số cổ phần nắm giữ:  0 cổ phần

Trash