Trang chủ»Trash

Trash

Ông Lê Văn Giảng - Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị

Ngày sinh:

15/08/1956

Nơi sinh:

Tam Hiệp, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Điện tử

Quá trình công tác:

1987 - 1988: làm việc tại Xí nghiệp sản xuất Thiết bị Thông tin 3 Đà Nẵng.

1988 - 1992: làm việc tại Công ty Liên doanh sản xuất Thiết bị Viễn thông Việt Nam (VTC)

1992 - 1999: làm việc tại Công ty Thiết bị Điện thoại VITECO


Quá trình công tác tại VTC:

1999 - 2005: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC, Giám đốc Trung tâm sản xuất Thẻ Thông Minh

2005 - 04/2007: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC, Giám đốc Trung tâm sản xuất Thẻ Thông Minh

05/2007 - 07/2009: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC, Giám đốc Trung tâm Sản xuất Thẻ Thông minh.

07/2009 - 04/2011: Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty TNHH ĐT&PT Công nghệ Thông minh

04/2011 đến nay: Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông VTC/Giám đốc Công ty TNHH ĐT&PT Công nghệ Thông minh

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Chủ tịch HĐTV/ Giám đốc Công ty TNHH ĐT&PT Công nghệ Thông minh

Số cổ phần nắm giữ:

743.671 cổ phần

Trong đó:

705.439 cổ phần (đại diện phần vốn của VNPT) chiếm 15,56% vốn điều lệ

38.232 cổ phần (sở hữu cá nhân) chiếm 0,84% vốn điều lệ

Trash