Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất bán niên năm 2020 (đã soát xét)

   Báo cáo Công văn giải trình
     
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên (đã soát xét) 
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên (đã soát xét)