Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần viễn thông VTC tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2015, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019 tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 02/06/2015.

HĐQT đã nhất trí bầu Ông Lê Xuân Tiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viễn thông VTC nhiệm kỳ 2015 - 2019 theo phương thức bầu phiếu kín, với tỷ lệ tán thành là 5/5 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Ông Lê Xuân Tiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông VTC kể từ ngày 02/06/2015.

Ngày 09/06/2015, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC nhiệm kỳ 2015 - 2019 đã tổ chức phiên họp đầu tiên và đã nhất trí bầu Ông Nguyễn Thiện Lợi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần viễn thông VTC nhiệm kỳ 2015 - 2019 theo phương thức bầu phiếu kín, với tỷ lệ tán thành là 3/3 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Ngày 12/06/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty của Bà Trần Thị Phương Sương kể từ ngày 14/06/2015. Lý do miễn nhiệm: xét theo nguyện vọng xin thôi việc của Bà Trần Thị Phương Sương.

Cùng ngày 12/06/2015, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thụy Kiều Giang - Phó Phòng Kế toán Thống kê đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/06/2015.