Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

CBTT Biên bản Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

STT Nội dung Tải về
1 Biên Bản Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
2 Tài liệu thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
3 Dự thảo Điều lệ ( kèm bảng thuyết minh sửa đổi) và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty