Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

Gia hạn thời hạn nộp BCTC năm 2018

Căn cứ Công văn số 01/CBTT-VTC ngày 09/1/2018 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC về việc đề nghị gia hạn thời hạn công bố Báo cáo tài chính lập cho năm tài chính 2018. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Công ty cổ phần Viễn thông VTC được gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2018. Cụ thể như sau:

- Công ty phải công bố BCTC quý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

- Công ty phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

Download CBTT