Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Viễn thông VTC

Trụ sở chính: 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38331106    Fax: 028.38300253

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn thông VTC

 • Mã chứng khoán: VTC

 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

 • Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

 • Sàn giao dịch: HNX

 • Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018

1. Lý do và mục đích:

 • Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

 • Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2018

 • Địa điểm thực hiện: Thông báo sau trong thư mời họp

 • Nội dung họp: Thông báo sau trong thư mời họp

DOWNLOAD THÔNG BÁO