Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

STT  Tài liệu  Download
 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
 2  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
3  Tài liệu thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  
4  Dự thảo Điều lệ, Quy chế thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021