Trang chủ»Thông tin cổ đông»Ban điều hành

Ban điều hành

Ông Võ Anh Thịnh - Kế toán trưởng

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/08/1981
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế ngành Tài chính doanh nghiệp
Quá trình công tác: 01/2013 - 06/2015: Kiểm soát nội bộ - Công ty CP Dược Phẩm OPV
  07/2015 - 06/2018: Kế toán trưởng, Công ty TNHH F.C
  03/2019 - 07/2022: Kế toán trưởng, Công tyCP ĐTCN XNK Đông Dương
  Quá trình công tác tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC
  07/2022 - 08/2022: Trưởng phòng Tài chính Kế toán 
  09/2022 đến nay: Kế toán trưởng Công ty kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần