Trang chủ»Thông tin cổ đông»Ban điều hành

Ban điều hành

Ông Bùi Văn Bằng - Tổng Giám Đốc

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị / Tổng Giám đốc Công ty
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 1976
Nơi sinh: Bến Tre
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Quá trình công tác: Quá trình công tác tại Công ty cổ phần viễn thông VTC:
  04/2008 - 10/2008: Trưởng phòng Di động và Truyền dẫn
  11/2008 - 04/2011: Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Kỹ thuật
  05/2011 - 12/2014: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật
  01/2015 - 04/2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty
  04/2017 - 06/2020: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty
   07/2020 đến nay Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ: 634.895 cổ phần
Trong đó:
634.895 cổ phần (đại diện phần vốn của VNPT) chiếm 14% vốn điều lệ
0 cổ phần (sở hữu cá nhân) chiếm 0% vốn điều lệ