Trang chủ»Thông tin cổ đông»Ban điều hành

Ban điều hành

Ông Trần Văn Mua - Phó Tổng Giám Đốc

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/04/1979
Nơi sinh: Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Viễn thông
Quá trình công tác: 02/2009 - 09/2012: Trưởng ban quản lý dự án, Công ty CP Xây dựng và lắp đặt viễn thông
  Quá trình công tác tại Công ty cổ phần viễn thông VTC:
  10/2004 - 01/2009: Kỹ sư thuộc Trung tâm OMC
  10/2012 - 09/2013: Phó phòng Kinh doanh, Trung tâm Kinh doanh
  10/2013 - 05/2015: Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh
  05/2015 - 02/2016: Quyền Giám đốc Trung tâm Kinh doanh
  03/2016 - 10/2017: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh
  10/2017 - 12/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty
  01/2019 - 06/2020: Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT Công ty con - STID
  07/2020 đến nay:  Phó Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty con - STID
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh
 Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần