Trang chủ»Trash

Trash

Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2009

THÔNG BÁO

v/v: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009

 

Kính gửi: Cổ đông của Công ty cổ phần Viễn thông VTC

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần viễn thông VTC xin trân trọng thông báo tới Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần viễn thông VTC về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

 

1.       Thời gian: 8h00 - thứ sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2009.

2.       Địa điểm: Phòng Lotus (lầu 9) - Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ Quận 1 TP.HCM.

3.       Nội dung Đại hội:

  • Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008.
  • Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2008 và Kế hoạch SXKD năm 2009.
  • Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2008 đã kiểm toán.
  •  Thông qua các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.     Thành phần tham dự:

  • Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu VTC theo Danh sách người sở hữu chứng khoán (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/03/2009).
  • Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho HĐQT hoặc cá nhân/tổ chức khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.
  • Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

5.     Đăng ký tham dự:

Để công việc tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo đề nghị Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 01/04/2009 theo số điện thoại 08.38331106 Ext 306 gặp Cô Nguyễn Thị Minh Tâm hoặc theo đường thư/fax/email của Công ty.

6.     Tài liệu liên quan Đại hội:

Cổ đông tham khảo thêm tại website Công ty: www.vtctelecom.com.vn kể từ ngày 24/03/2009.

                                    

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH          
(đã ký)            

 

   LÊ VĂN GIẢNG   
 

Trash