Trang chủ»Thông tin cổ đông»Ban điều hành

Ban điều hành

Ông Nguyễn Minh Vũ – Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/01/1973
Nơi sinh: Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Quá trình công tác: Quá trình công tác tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC:
  1995 - 2000: Công tác tại xưởng sản xuất - Công ty thiết bị Điện thoại VITECO
  2000 - 2009: Công tác tại Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Kỹ thuật
  01/2010 - 02/2012: Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh thuộc Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Kỹ thuật
  03/2012 - 04//2013: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh thuộc Trung tâm Kinh doanh
  10/2013 - 04/2014: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh
  04/2014 - 04/2015: Thành viên Ban kiểm soát /Giám đốc Trung tâm Kinh doanh
  05/2015 - 03/2020: Thành viên Ban kiểm soát /Giám đốc Trung tâm Vật tư & Đấu Thầu
  04/2020 - 06/2020: Phó Tổng Giám đốc công ty kiêm Thành viên Ban kiểm soát
  06/2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ: 11 cổ phần