Trang chủ»Thông tin cổ đông»Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niênDownload
     
Năm 2024    

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
     
Năm 2023    

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
     
Năm 2022    

Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
     
Năm 2021
   
  Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 
     
Năm 2020
   
  Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 Năm 2019    
  Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
     
Năm 2018    
  Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
     
Năm 2017    
  Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
     
Năm 2016    
  Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
     
Năm 2015    
  Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
     
Năm 2014    
  Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
     
Năm 2013Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:


   - Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2013
     - Mẫu giấy Ủy quyền, xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013
     - Chương trình ĐDĐCĐ thường niên 2013
     - Báo cáo thường niên 2012
    - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ và Dự thảo Điều lệ VTC
    - Báo cáo tổng kết HĐSXKD năm 2012
    - Kế hoạch HĐSXKD năm 2013
    - Thể lệ biểu quyết tại Đại hội
    - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
    - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
    - Báo cáo HĐQT năm 2012
    - Báo cáo BKS năm 2012
     
Năm 2012Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên:


   - Báo cáo Tổng kết HĐSXKD năm 2011
     - Kế hoạch SXKD năm 2012
     - BCTC công ty mẹ năm 2011(đã kiểm toán)
     - Báo cáo HĐQT năm 2011
     - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2011
     - Báo cáo thường niên năm 2011
     - Chương trình ĐHĐCĐ năm 2012
  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 
     
Năm 2011
   
  Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 
  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
     
Năm 2010
   
  Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 
  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên