Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC công bố Giấy phép cung cấp dịch vụ truy nhập Internet trên máy bay

Căn cứ Khoản 5, 6 Điều 23 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC công bố Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông với những nội dung sau:

Số giấy phép 133/GP-CVT
Ngày cấp giấy phép 29/05/2023
Ngày hiệu lực giấy phép 29/05/2023
Ngày hết hạn giấy phép 29/05/2033
Loại mạng viễn thông công cộng Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ truy nhập Internet trên máy bay quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT ngày 18 tháng 05 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phân loại dịch vụ viễn thông
Phạm vi cung cấp dịch vụ Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ truy nhập Internet trên máy bay của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt