Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)


Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Viễn thông VTC

Trụ sở chính: 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38331106 Fax: 028.38300253

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- Mã chứng khoán: VTC

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HNX

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

a. Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/04/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC bắt đầu từ ngày 10/04/2019. Các cổ đông khi đến nhận tiền cổ tức phải mang theo CMND, sổ cổ đông, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

b. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2019

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau trong thư mời họp

- Nội dung họp: Thông báo sau trong thư mời họp

DOWNLOAD File đính kèm