Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

STT Tài liệu Download
1    Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024        
2    Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
3    Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
4    Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023
5    Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023
6    Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023
7    Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024
8   Tờ trình thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2024
9   Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và hoàn nhập các quỹ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối