Trang chủ»Trash

Trash

Giải pháp giám sát môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản

Là giải pháp sử dụng các cảm biến và thiết bị điện tử, tự động thu thập các thông số chất lượng nước nuôi trồng thuỷ sản, truyền về server, lưu trữ gửi cảnh báo cho người dùng khi thông số vượt ngưỡng nhằm giúp người nuôi trồng kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố trong môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản.

TÍNH NĂNG

  • Quan trắc chất lượng môi trường nước 24/24:
    • Các thông số có thể giám sát: Nồng độ oxy hoà tan, pH, nhiệt độ nước, độ mặn, NH3, NO3, …

Trash