Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

STT  Tài liệu  Download
   Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021  
   Mẫu giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2021  
1  Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020  
2  Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020  
3  Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020  
4  Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021  
5  Tờ trình thù lao HĐQT/BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2021  
6  Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020  
7  Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế công ty  
7.1  Dự thảo Điều lệ  
7.1.1  Bảng thuyết minh nội dung sửa đổi Điều lệ  
7.2  Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
7.2.1  Bảng thuyết minh nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
7.3  Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT  
8  Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của BKS  
 8.1  Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS  
9  Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  
10  Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định giao dịch với người có liên quan