Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

STT Tài liệu Download
1    Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023           
2    Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3    Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4    Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022
5    Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022         
6    Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022
7    Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023
8   Tờ trình thù lao HĐQT/BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2023
9   Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022