Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

STT Tài liệu Download
1    Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022             
 2    Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021
 3    Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021             
 4    Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021
 5    Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022
 6   Tờ trình thù lao HĐQT/BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2022
 7   Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
 8   Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2022 
 9   Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 10   Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022