Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
---o0o---

TT Tài liệu Tải tài liệu
0 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
1 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019
3 Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019
4 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019
5 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020
6 Tờ trình thù lao HĐQT/BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2020
7 Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
8 Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
8.1 Dự thảo Điều lệ Công ty
8.2 Bảng thuyết minh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
9 Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
9.1 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
10 Thông báo ứng cử, để cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
10.1 Mẫu phiếu ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
10.2 Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025
11 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐH
12 Tờ trình danh sách ứng viên bầu HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 (đính kèm SYLL)
13 Thể lệ biểu quyết tại ĐHDCĐ thường niên 2020
14 Thể lệ bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025