Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

NỘI DUNG  DOWNLOAD
Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018  
Báo cáo HĐQT năm 2018  
Báo cáo BKS năm 2018  
Kế hoạch SXKD năm 2019  
Tờ trình thù lao HĐQT BKS năm 2019  
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018  
Tờ trình sửa đổi Điều lệ  
Thư mời họp  
Mẫu giấy ủy quyền tham dự