Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

>> Năm 2016

   Báo cáo
Công văn giải trình
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
 
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016
 
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016
   
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2016
   
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016
   
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2016
   
     
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016
 
 
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên năm 2016
 

     
 Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2016
   
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2016
   
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2016 
 
 
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2016
   
     
1[2]