Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

>> Năm 2014

   Báo cáo
Công văn giải trình
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán)
 

 Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 (đã kiểm toán) 
 

 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2014
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2014
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2014
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2014
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2014
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên năm 2014
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2014
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2014
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2014
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2014
[1]2