Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

>> Năm 2013

   Báo cáo
Công văn giải trình
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán)
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán)
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2013
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2013
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2013 (có soát xét)
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên 2013 (có soát xét)
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2013
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2013
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2013
     
[1]2