Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

>> Năm 2017

   Báo cáo
Công văn giải trình
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)    
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 (đã kiểm toán)    
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017    
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2017    
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2017  

 
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2017
   
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2017 (đã soát xét)  

 
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên 2017 (đã soát xét)
   
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017 

 
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2017
   
     
 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2017 

 
     
 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2017
   
     
[1]2