Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

>> Năm 2022

   Báo cáo Công văn giải trình
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán)
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 (đã kiểm toán)    
     
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2022    
     
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2022
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2022    
     
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 (đã soát xét) 
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên năm 2022 (đã soát xét)    
     
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2022 
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý II năm 2022    
     
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2022 
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I năm 2022    
     
[1]2