Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

>> Năm 2018

   Báo cáo Công văn giải trình
     
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (Đã kiểm toán)
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 (Đã kiểm toán)
     
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2018
     
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2018
     
Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2018 (đã soát xét)
     
Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ năm 2018 (đã soát xét)
     
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2018    
     
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018 
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2018    
     
[1]2