Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

>> Năm 2020

   Báo cáo Công văn giải trình
     
Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (hợp nhất) 
     
Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (công ty mẹ)    
     
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2020 
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2020    
     
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2020 
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2020    
     
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên (đã soát xét) 
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên (đã soát xét)    
     
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020 
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2020    
     
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2020 
     
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2020    
     
[1]2